Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

3 tips för en bra alkohol- och drogpolicy

I den här artikeln förklarar vi varför man ska ha en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen och vilken funktion den fyller. Vi ger också tips på vad en bra policy bör innehålla.


Varför en alkohol- och drogpolicy?
Det korta svaret är att Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver en skriftlig policy för alla arbetsgivare med mer än tio anställda. Men kanske mer intressant är vilken funktion alkohol- och drogpolicyn fyller?

En viktig funktion är att tydligt ange vad som gäller rörande alkohol och droger på arbetsplatsen. Alla ska veta vad som gäller och ju tydligare man är desto bättre. Med tydlighet minskar risken för olika tolkningar, t.ex. att vissa tycker att det är okej att ha fri bar på konferenser medan andra tycker att man ska vara mer restriktiv.

En annan viktig funktion med en tydlig policy och tillhörande handlingsplan är att det ska vara klart vem som ansvarar för vad och hur man ska hantera alkohol- och drogproblem i organisationen. Vad är chefens ansvar? Vad förväntas av medarbetaren? Hur säkerställer man att alla känner till policyn?

Alkohol- och drogpolicyn ger också chefer och medarbetare något konkret att ”hålla i” när man behöver ta tag i problem. Medarbetaren vet vad organisationens inställning är om man har problem med alkohol eller droger. Chefen har något att ”luta sig mot” när hen är orolig för en medarbetare och behöver agera.


Tips på vad en bra policy och handlingsplan kan innehålla
Alkohol- och drogpolicyn bör ta sin utgångspunkt i organisationens värderingar och i en trygg, säker och produktiv arbetsmiljö. En policy kan t.ex. innehålla:

  • Varför har vi en policy? Här förklarar man vikten av alkohol- och drogpolicyn genom att ge en kort bakgrund kring hur alkohol- och drogproblem slår mot både verksamheten och individen. I detta avsnitt är det också lämpligt att ange målen för arbetet mot alkohol- och drogproblem – t.ex. en alkohol- och drogfri arbetsplats och att medarbetare med problem ska få snabb och effektiv hjälp.
  • Regler och förhållningssätt. Här beskriver man vad som gäller avseende alkohol och droger, t.ex. krav på nykterhet under arbetstid, nolltolerans mot illegala droger, regler rörande fester och representation o.s.v. Här bör man också ange vad som händer vid överträdelser av policyn.
  • Ansvarsfördelning. Det är värdefullt att vara så konkret som möjligt i ansvarsfördelningen. Här kan man t.ex. ange att chefen har ett ansvar att utreda om det finns signaler som tyder på att en medarbetare kan ha problem med alkohol och droger. Man kan också vara tydlig med att medarbetare förväntas delta i sin rehabilitering. Kanske ansvarar HR för att förebyggande insatser som utbildning och information?

Om organisationen tillämpar någon form av alkohol- och drogtestning bör det tydligt anges i policyn. Vad är syftet med testerna? Vilka tester tillämpas och när?


Vi hjälper dig att ta fram en alkohol- och drogpolicy
Vi på Ljung & Sjöberg AB hjälper dig gärna med att arbeta fram en bra och kvalitativ alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan. Vi utformar policyn i samråd med dig och utifrån organisationen och verksamhetens behov. Kontakta oss på telefon +46-8-24 32 00 eller mejl info@ljungsjoberg.se för mer information.


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.